Skip links

ADEPT ECO P-PYE PV250 S40 (-10)

ADEPT ECO P-PYE PV250 S40 (-10)

Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkładowa, na osnowie z włókniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta drobnoziarnistą posypką (piaskiem kwarcowym), a spodnia strona wstęgi zabezpieczona na całej powierzchni folią łatwotopliwą z tworzywa sztucznego.

Description

Przeznaczenie

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do: wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych); do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, a także poziomych i pionowych, podziemnych części budynków stykających się z gruntem.

Wyrób nie zawiera:

  • azbestu,
  • składników smoły węglowej,
  • substancji szkodliwych dla zdrowia.

LINIA PRODUKTÓW EKONOMICZNYCH

ZAPEWNIAJĄ SZCZELNOŚĆ POKRYCIA

LINIA PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw ustalać na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu wbudowania oraz uwzględniając poziom posadowienia budowli. Izolacje przeciwwodne wykonywać od strony naporu wody na przegrodę. Zalecamy chronić izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić podczas zasypywania ich gruntem poprzez zastosowanie osłon z płyt ekstrudowanego polistyrenu, płyt styropianowych, folii kubełkowej, innych nadających się do tego celu materiałów lub przez wykonanie ścianek dociskowych.

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Warunki stosowania

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Informacje dla użytkownika

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturach od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia.

Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Folia na spodniej stronie papy ulegnie stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Dociskać warstwy papy wałkiem metalowym lub silikonowym aż do uzyskania wypływu masy asfaltowej spod warstwy papy. Na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy lub specjalne rozwiązania. Przy mocowaniu mechanicznym papy, należy przestrzegać takich samych zasad przygotowania podłoża i papy jak przy zgrzewaniu. Dobór i rozstaw kołków mocujących zależy od podłoża i od grubości warstwy izolującej. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta) przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta.

Call Now Button