Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(dalej:Polityka)

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.tesniwki.com.pl [dalej: „Serwis”]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Niwkach Daleszyckich, 26-021 Daleszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089067, NIP 6570231857, REGON 290018506, BDO: 000024835, kapitał zakładowy w wysokości 520.000,00 zł /słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/, wpłacony w całości, tel. (41) 317 19 86, e-mail: tes@tesniwki.com.pl (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych

  1. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.
  2. Administrator gromadzi dane związane z Państwa aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych

  1. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa. Jeżeli kontaktowali się Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane osobowe z naszego formularza kontaktowego są nam przekazywane za pośrednictwem naszego serwera pocztowego. Korzystając z formularza potwierdzają Państwo ukończenie 16-go roku życia.

 

  1. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy. W takim wypadku muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”);
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, wykonania umowy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. informacje udzielane prokuraturze, sądom, organom podatkowym, zapobieganie oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, zgłaszanie domniemanych przypadków nadużyć).

 

Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym przypadku niezbędna jest Państwa zgoda, dane będą przetwarzane dopiero po jej otrzymaniu.

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

  1. Podanie danych przez Państwa w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
  2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo:

*    żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

*    żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

*    żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

*    żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

*    otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 RODO),

*    w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych (art. 21 ust. 1 RODO),

*    wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, strona www: http://www.giodo.gov.pl ).

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i upoważnionym przez nas podmiotom, np. kancelarii prawnej.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, ewentualnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją lub okresu, na jaki przepisy prawa obligują do przechowywania danych.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

Ochrona danych

W celu zabezpieczenia przetwarzania danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne. Dotyczy to w szczególności ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób. Środki bezpieczeństwa obejmują m. in. stosowanie oprogramowania zabezpieczającego i procedur szyfrowania, fizyczną kontrolę dostępu, autoryzacji, pseudonimizację i inne środki ostrożności w celu ochrony przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Państwa dane nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi na komputerze, które lokalnie przechowują informacje związane ze stronami internetowymi (dalej: „cookies”).

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie zapisują danych osobowych typu imię i nazwisko, czy adres oraz nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Korzystamy również z internetowej usługi analitycznej Google Analytics, oferowanej przez firmę Google LLC. Google Analytics używa plików cookies i przypisuje użytkownikowi identyfikator ID w celu identyfikacji w przyszłości, gromadząc dane takie jak, łączny czas, jaki użytkownik spędza na stronie, kliknięte łącza wewnętrzne, dane geograficznej użytkownika, rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, wielkość ekranu, powiązane strony internetowe. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Inne postanowienia

Polityka prywatności i cookies obowiązuje od dnia 2 marca 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki. Aktualna wersja Polityki znajduje się w Serwisie.