Skip links

P/100/1200

P/100/1200

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych podkładowa to wyrób otrzymywany przez powlekanie z obu stron osnowy
masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy oraz posypanie obu stron wstęgi posypką drobnoziarnistą (piaskiem kwarcowym).

Description

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002

Przeznaczenie

Papa na welonie z włókien szklanych, podkładowa, przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Warunki stosowania

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Informacje dla użytkownika

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturach od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia.

Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy lub specjalne rozwiązania. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta), przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta.

Call Now Button