PP/64/700


Pomożemy wybrać najlepszy produkt. Skorzystaj z naszego kalkulatora

kalkulator

Papa asfaltowa wentylacyjna na welonie z włókien szklanych to wyrób otrzymywany poprzez powlekanie obu stron osnowy
masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy oraz posypanie obu stron wstęgi posypką drobnoziarnistą (piaskiem kwarcowym).
Papa jest równomiernie perforowana na całej powierzchni.

 

 

Papa asfaltowa wentylacyjna na welonie z włókien służy do wykonywania wentylowanych pokryć dachowych,
ma na celu wyrównanie ciśnień pod warstwami papowymi i zapobiega powstawaniu pęcherzy. Papa wentylacyjna
wraz z kominkami wentylacyjnymi tworzy układ umożliwiający odprowadzenie wilgoci z warstw podłoża.
Papę wentylacyjną układa się bez mocowania na sucho, z niewielkim 2÷3 cm zakładam na podłożu betonowym
lub istniejącym pokryciu papowym.

 

 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

 

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych(deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać prace dekarskie należy prowadzić w temperaturze od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia. Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Mocować do podłoża metodą zgrzewania, na zakład szerokości od 8 do 12cm.
Folia na spodniej stronie papy ulegnie stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Dociskać warstwy papy na zakładach wałkiem metalowym lub silikonowym aż do uzyskania wypływu masy asfaltowej spod warstwy papy na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy lub specjalne rozwiązania. Przy mocowaniu mechanicznym papy, należy przestrzegać takich samych zasad przygotowania podłoża i papy jak przy zgrzewaniu.
Dobór i rozstaw kołków mocujących zależy od podłoża i od grubości warstwy izolującej. Papę należy stosować zgodnie
z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta) przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

 

 

Czy możemy pomóc? Powiedz kim jesteś a opowiemy o produkcie

projektant

Jestem projektantem

dekarz-01

Jestem dekarzem

dystrybutor

Jestem dystrybutorem

inwestor

Jestem inwestorem

klient

Jestem  klientem