Skip links

ADEPT ECO W400

ADEPT ECO W400

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia to wyrób otrzymywany przez nasycenie tektury do wyrobu papy asfaltem przemysłowym izolacyjnym i powlekanie z obu stron masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy, oraz posypanie wierzchniej strony wstęgi papy gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego a spodniej strony wstęgi drobnoziarnistą posypką (piaskiem kwarcowym).

Description

Przeznaczenie

Papa przeznaczona jest do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych).

LINIA PRODUKTÓW EKONOMICZNYCH

ZAPEWNIAJĄ SZCZELNOŚĆ POKRYCIA

LINIA PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Warunki stosowania

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Informacje dla użytkownika

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturach od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia.

Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy lub specjalne rozwiązania. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta), przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta.